Privacy verklaring

Bor Borren Permacultuur vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met bor@borren.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?
Bor Borren Permacultuur, Zaanenstraat 42c, 2022 CR Haarlem. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder Borren Communicatie en Design en met de handelsnaam Bor Borren Permacultuur nummer 54221382. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 • Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst.
 • Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, vestigingsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.
 • Ik maak voor commercieel belang gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin het ontwerp, zonder persoonsnaam en exacte locatie, dat ik voor jouw gemaakt heb. Hiervoor heb ik vooraf toestemming gevraagd. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief. Wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering, zal ik de content uit mijn portfolio verwijderen.
 • Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.
 • Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.
 • Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.
 • Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
 • En wanneer jij contact met mij opneemt met het formulier via de website, vraag ik om jouw naam, telefoon, plaats, oppervlak en e-mail. Deze gegevens worden niet opgeslagen op de webserver en is alleen bestemd om jouw vraag zo goed mogelijk beantwoorden. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond en er geen samenwerking uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Bor Borren Permacultuur om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar bor@borren.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. Bor Borren Permacultuur is gerechtigd om jouw identiteit te verifieren in geval van een verzoek.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Bor Borren Permacultuur zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Na toestemming kunnen jouw gegevens worden doorgegeven ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan partijen die betrokken zijn of kunnen worden bij de uitvoering van onze overeenkomst waaronder externe adviseurs en uitvoerenden. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen
Deze privacyverklaring is van 4-6-2019. Ik houd mij het recht om deze privacyverklaring te wijzigingen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar bor@borren.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze site is het eigendom van Bor Borren Permacultuur. Wil je iets overnemen als tekst en/of beeld gebruiken, neem dan eerst contact op mij om hierover te overleggen en toestemming hiervoor te krijgen. Ben je van mening dat er beeld of tekst is gebruikt waarvan jij de eigenaar bent, neem dan ook contact op.